Hållbar marknadskommunikation för etablerade företag!

Kontakta oss

Här når du oss

Allmänna Villkor

För Allmänna Villkor för DScms-lösningar, se här

§ 1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kund”) och Designstugan i Trosa (”Designstugan”), 670330-1363, och gäller beställd tjänst (”Tjänsten”).

1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person, en juridisk person eller förening. Avtalet kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part.

1.3 Tjänsten innebär att Kund hyr in sig på den servermiljö som Designstugan tillhandahåller.

§ 2 Omfattning

2.1 För att klargöra vilka tjänster som ingår, hänvisas Kund till den beställningsbekräftelse som skickats i samband med beställningen.

§ 3 Tjänst

3.1 Designstugan äger rätt att neka Kund att beställa tjänst om en bedömning görs att Kund ej är kreditvärdig eller kan komma att missbruka Tjänsten.

§ 4 Avtalstid

4.1 Initialt är bindningstiden tolv (12) månader för Tjänsten. Därefter löpande med tre (3) månaders ömsesidig uppsägning.

§ 5 Betalningsvillkor

5.1 Betalning av tjänst skall ske i förskott och betalningsvillkoret är femton (15) dagar netto.

5.2 Om betalning ej inkommit på förfallodagen så äger Designstugan rätten att skicka en betalningspåminnelse med påförd påminnelseavgift. Påminnelseavgiftens storlek uppgår till 50 SEK per påminnelse.

§ 6 Uppsägningstid

6.1 För Tjänst gäller tre (3) månader ömsesidig uppsägningstid.

6.2 Uppsägning görs skriftligen på blankett som finns att hämta på http://www.designstugan.se/blanketter/, och skall vara Designstugan tillhanda senast 3 månader innan sista dagen i den gällande perioden.

6.3 Designstugan kan säga upp Kunds Tjänst med omgående verkan om Kund brutit mot en eller fler av punkterna i detta avtal.

§ 7 Avgifter och Tjänster

7.1 Designstugan debiterar normalt 10 SEK (exkl. moms) i faktureringskostnad vid varje fakturatillfälle, utom då fakturan är elektronisk.

7.2 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen, med 8,00 % per månad från förfallodagen och fram tills dess att betalning fullgjorts.

7.3 Invändningar mot faktura skall göras skriftligen inom sju (7) dagar från det att Kund mottagit fakturan. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Designstugan bevilja anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kontohavaren är skyldig att betala.

7.4 Avgiftsändring kan endast träda i kraft vid nästa avtalsperiod och skall meddelas Kund minst en (1) månad innan ny avtalsperiod inträder. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har kontohavaren rätt att säga upp avtalet fram till den dagen då ny avtalsperiod påbörjas.

7.5 Om Kund utnyttjar mer än tillåten trafikmängd äger Designstugan rätt att direkt debitera Kund enligt gällande prislista. Även retroaktiv debitering kan komma att göras. Designstugan äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis  debitering för den ökade mängden dataöverföring. Designstugan har även rätt att sätta upp ett löpande avtal med månads- eller
kvartalsvis debitering för större bandbredd om detta är motiverat.

§ 8 Överlåtelse av tjänst

8.1 Kund får överlåta Tjänsten till en annan part efter Designstugans medgivande. Begäran om överlåtelse skall ske skriftligen på anvisad blankett av Designstugan. Den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 9 Domännamn

9.1 För SE-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens webbplats (http://www.se/). I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

9.2 Som standard skriver sig Designstugan som teknisk kontakt (tech-c) vid registrering av .SE-domännamn. Önskar kunden inte detta måste Designstugan meddelas skriftligen.9.3 Designstugan tar ut en administrativ avgift vid förlängning av domänadressen. Denna avgift kan variera och framgår på Designstugans webbplats (http://www.designstugan.se/).

9.4 Om Kund fått en faktura för förlängning av domänadress med förfallodag senast tre (3) arbetsdagar innan utgången av domänen och Kunden inte betalat fakturan senast på förfallodagen kan domänen komma att stängas av. Efter förfallodag ansvar Designstugan ej för domänens fortsatta tillgänglighet.

9.5 Designstugan garanterar inte ett domännamns tillgänglighet innan dess att registreringsbekräftelse har tillsänts Kund. I det fall registrering skulle misslyckas erbjuds Kund välja annat ledigt domännamn till samma värde.

§ 10 Designstugans ansvar 

10.1 Designstugan utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kunds lagringsutrymme och Designstugan är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kunds agerande eller brister i Kunds applikationer.
Designstugan är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kunds tjänst.

10.2 Designstugan hanterar all information om Kund som konfidentiell för att värna om Kunds integritet. Dock kan Designstugan via domstolsföreläggande eller uppmaning från polis eller annan myndighet åläggas att lämna ut uppgifter om Kund.

10.3 Designstugans skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det belopp som Kund betalar till Designstugan under tolv (12) månader enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

§ 11 Kunds ansvar

11.1 Kund förbinder sig att följa svensk och sitt lands lag. Kund ansvarar fullt för allt handlande denne utför via sina Tjänster.

11.2 Kund ansvarar för skador som uppkommer om Kund drabbas av hackning eller DOS-attacker (Denial Of Service). I det fallet att Kund medvetet eller omedvetet utsätter Designstugans IP-nät, system, eller andra kunder för risker, hög belastning eller dylikt äger Designstugan rätten att direkt stänga av Kunds Tjänst och i efterhand meddela Kund.

11.3 Kund ansvarar för att hålla uppgifter om Kunds adress, telefon, fax och e-postadress samt kontaktperson aktuella i Designstugans kundregister. Ändringar meddelas Designstugan omgående.

11.4 Kund som skickar ut spam eller gör större utskick än vad Designstugan anser vara normalt kan komma att stängas av omgående. Designstugans riktlinje för normal användning av e-post innebär max femtio (50) skickade e-postmeddelanden per en (1) timme, samt max femtio (50) mottagna e-postmeddelanden per en (1) timme.

11.5 Det ligger i Kunds ansvar att förfoga över den mjukvara som krävs för att kunna nyttja Tjänsten hos Designstugan.

11.6 Om Kund utnyttjar mer än avtalad resurs äger Designstugan rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar Designstugan. Även retroaktiv debitering kan komma att ske. Designstugan äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för det resurs och kapacitetsutnyttjandet. Om Kund utnyttjar mer än avtalad resurs äger Designstugan rätten att direkt stänga av Kund.

11.7 Om Kund utnyttjar mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och skrivningar till disk) än vad som kan anses vara rimligt äger Designstugan rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar Designstugan. Även retroaktiv debitering kan komma att göras. Designstugan äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering om Kund fortsätter att nyttja mer processorkraft eller diskkapacitet än vad som är rimligt. Om Kund utnyttjar mer processorkraft eller diskkapacitet än vad som kan anses vara rimligt äger Designstugan rätt att direkt stänga
av Kund.

§ 12 Driftstörningar

12.1 Vid omfattande driftstörningar kan Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 13 Policys

13.1 Designstugan har rätt att kontrollera information relaterat till Kunds Tjänst i samband med felsökningen eller abuse-ärenden.

13.2 Designstugan använder branschgemensamma så kallade RBL (Realtime Black Lists) för att skydda Kunder mot spam.

§ 14 Sekretess

14.1 Designstugan tillämpar gällande sekretesslagar för Kunduppgifter och annan information gällande Kund till tredje part. Designstugan kan ej hållas ansvarig för Kunduppgifter om uttrycklig önskan gällande dessa ej har påkallats från Kund.

§ 15 Ändring av villkor

15.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Ändring i dessa villkor meddelas Kund minst en (1) månad innan de träder i kraft. Designstugan äger rätten att meddela nya villkor via Kunds angivna e-postkontakt, fax eller annat sätt som Designstugan finner lämpligt.

§ 16 Force Majeure 

16.1 Designstugan skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Designstugans åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Designstugan ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet.

§ 17 Tvist

17.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras enligt svensk lag i allmän domstol.

Allmänna Villkor DScms

För Allmänna Villkor för alla tjänster, se här

§ 1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kund”) och Designstugan i Trosa (”Designstugan”), 670330-1363, och gäller beställd tjänst (”Tjänsten”).

1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person, en juridisk person eller förening. Avtalet kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part.

1.3 Tjänsten innebär att Designstugan tillhandahåller ett publiceringsverktyg (Content Management System) för Kund att själv redigera och publicera information på Kunds webbplats.

§ 2 Omfattning

2.1 För att klargöra vilka tjänster som ingår, hänvisas Kund till den beställningsbekräftelse som skickats i samband med beställningen.

§ 3 Tjänst

3.1 Designstugan äger rätt att neka Kund att beställa tjänst om en bedömning görs att Kund ej är kreditvärdig eller kan komma att missbruka Tjänsten.

§ 4 Avtalstid

4.1 Initialt är bindningstiden tolv (12) månader för Tjänsten. Därefter löpande med tre (3) månaders ömsesidig uppsägning.

§ 5 Betalningsvillkor

5.1 Betalning av tjänst skall ske i förskott och betalningsvillkoret är femton (15) dagar netto.

5.2 Om betalning ej inkommit på förfallodagen så äger Designstugan rätten att skicka en betalningspåminnelse med påförd påminnelseavgift. Påminnelseavgiftens storlek uppgår till 50 SEK per påminnelse.

§ 6 Uppsägningstid

6.1 För Tjänst gäller tre (3) månader ömsesidig uppsägningstid.

6.2 Uppsägning görs skriftligen på blankett som finns att hämta på http://www.designstugan.se/blanketter/, och skall vara Designstugan tillhanda senast 3 månader innan sista dagen i den gällande perioden.

6.3 Designstugan kan säga upp Kunds Tjänst med omgående verkan om Kund brutit mot en eller fler av punkterna i detta avtal.

§ 7 Avgifter och Tjänster

7.1 Designstugan debiterar normalt 10 SEK (exkl. moms) i faktureringskostnad vid varje fakturatillfälle, utom då fakturan är elektronisk.

7.2 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen, med 8,00 % per månad från förfallodagen och fram tills dess att betalning fullgjorts.

7.3 Invändningar mot faktura skall göras skriftligen inom sju (7) dagar från det att Kund mottagit fakturan. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Designstugan bevilja anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kontohavaren är skyldig att betala.

7.4 Avgiftsändring kan endast träda i kraft vid nästa avtalsperiod och skall meddelas Kund minst en (1) månad innan ny avtalsperiod inträder. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har kontohavaren rätt att säga upp avtalet fram till den dagen då ny avtalsperiod påbörjas.

§ 8 Designstugans ansvar

8.1 Designstugan utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kunds lagringsutrymme eller som av kund ändrats i befintliga filer. Designstugan är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kunds agerande eller brister i Kunds applikationer. Designstugan är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kunds tjänst.

8.2 Designstugan hanterar all information om Kund som konfidentiell för att värna om Kunds integritet. Dock kan Designstugan via domstolsföreläggande eller uppmaning från polis eller annan myndighet åläggas att lämna ut uppgifter om Kund.

8.3 Designstugans skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det belopp som Kund betalar till Designstugan under tolv (12) månader enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

 

§ 9 Kunds ansvar

9.1 Kund förbinder sig att följa svensk och sitt lands lag. Kund ansvarar fullt för allt handlande denne utför via sina Tjänster.

9.2 Kund ansvarar för skador som uppkommer om Kund drabbas av hackning eller DOS-attacker (Denial Of Service). I det fallet att Kund medvetet eller omedvetet utsätter Designstugans IP-nät, system, eller andra kunder för risker, hög belastning eller dylikt äger Designstugan rätten att direkt stänga av Kunds Tjänst och i efterhand meddela Kund.

9.3 Kund ansvarar för att hålla uppgifter om Kunds adress, telefon, fax och e-postadress samt kontaktperson aktuella i Designstugans kundregister. Ändringar meddelas Designstugan omgående.

9.4 Det ligger i Kunds ansvar att förfoga över den mjukvara som krävs för att kunna nyttja Tjänsten hos Designstugan.

9.5 Om Kund utnyttjar mer än avtalad resurs äger Designstugan rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar Designstugan. Även retroaktiv debitering kan komma att ske. Designstugan
äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för det resurs och kapacitetsutnyttjandet. Om Kund utnyttjar mer än avtalad resurs äger Designstugan rätten att direkt stänga av Kund.

9.6 Om Kund utnyttjar mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och skrivningar till disk) än vad som kan anses vara rimligt äger Designstugan rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar Designstugan. Även retroaktiv debitering kan komma att göras. Designstugan äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering om Kund fortsätter att nyttja mer processorkraft eller diskkapacitet än vad som är rimligt. Om Kund utnyttjar mer processorkraft eller diskkapacitet än vad som kan anses vara rimligt äger Designstugan rätt att direkt stänga av Kund.

§ 10 Driftstörningar

10.1 Vid omfattande driftstörningar kan Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 11 Policys

11.1 Designstugan har rätt att kontrollera information relaterat till Kunds Tjänst i samband med felsökningen eller abuse-ärenden.
11.2 Designstugan använder branschgemensamma så kallade RBL (Realtime Black Lists) för att skydda Kunder mot spam.

§ 12 Sekretess

12.1 Designstugan tillämpar gällande sekretesslagar för Kunduppgifter och annan information gällande Kund till tredje part.  Designstugan kan ej hållas ansvarig för Kunduppgifter om uttrycklig önskan gällande dessa ej har påkallats från Kund.

§ 13 Ändring av villkor

13.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Ändring i dessa villkor meddelas Kund minst en (1) månad innan de träder i kraft. Designstugan äger rätten att meddela nya villkor via Kunds angivna e-postkontakt, fax eller annat sätt som Designstugan finner lämpligt.

§ 14 Force Majeure

14.1 Designstugan skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Designstugans åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Designstugan ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet.

§ 15 Tvist

15.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras enligt svensk lag i allmän domstol.