Hållbar marknadskommunikation för etablerade företag!

Kontakta oss

Här når du oss

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Designstugan i Trosa, e-post: info@designstugan.se, (”Designstugan”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Designstugan tillhandahåller främst tjänster till företag och inte privatpersoner. Personuppgifter som samlas berör kontaktpersoner inom företaget nödvändiga för utförandet av tjänsten.

1.2 Integritetspolicyn gäller hantering av kontaktpersoner i samband med tillhandahållande av tjänster och produkter i anslutning till uppdrag, domänhantering, webbhotell och e-postkonton, serviceärenden och övrig kontakt med Designstugan.

1.3 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1.4 Designstugan behandlar inte känsliga personuppgifter såsom etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning.

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Designstugan är personuppgiftsansvarig för vår behandling av ditt företags personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2 Designstugans kontaktperson är Kattis som kan nås på e-post: kattis@designstugan.se.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att ditt företag ska kunna köpa och utnyttja våra tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter för de kontaktpersoner som anges.

3.2 Designstugan samlar in och behandlar företags kontaktpersoners personuppgifter som krävs för att ditt företag ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kontaktperson hos företag som är kund till Designstugan

De personuppgifter Designstugan samlar in och behandlar om de kontaktpersoner som angetts av ditt företag som kund hos oss är:

 • Namn
 • Telefonnummer och e-post
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Designstugans filvalv

4.2 För dig som är kund hos Designstugan som enskild näringsidkare eller privatperson

De personuppgifter Designstugan samlar in och behandlar om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Faktura- och leveransadress
 • Telefonnummer och e-post
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Designstugans filvalv

4.3 För dig som har e-postkonto hos ett företag som är kund till Designstugan

De personuppgifter Designstugan samlar in och behandlar om de e-postkonton som registrerats av ditt företag som kund hos oss är:

 • Namn
 • E-post
 • IP-adress vid besök på Designstugans webmail tjänst

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Designstugan

Designstugan behandlar personuppgifter för kontaktpersoner för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dessa personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post och e-post;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som har e-postkonto hos ett företag som är kund till Designstugan

Designstugan behandlar personuppgifter för e-postkontoinnehavare för att kunna tillhandahålla e-posttjänst och support för användare.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av personuppgifter

6.1 Designstugan baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kontaktperson hos ditt företag som kund hos Designstugan, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot ditt företag, samt för förenklad administration och orderhistorik.

6.3 Designstugan behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Designstugan ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav för enskilda näringsidkare.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om kontaktpersoner och e-postkontoinnehavare?

7.1 Kontaktpersoners personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Designstugan kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Designstugans rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

7.2 Designstugan sparar uppgifter om kontaktpersoner i högst 24 månader efter det att ditt företag senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Designstugan.

7.3 Designstugan raderar alla uppgifter rörande e-postkontoinnehavare när e-postkonto avslutas av företaget, eller senast 24 månader efter att företaget avslutat tjänsten hos Designstugan.

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

8.1 Designstugan kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners samt underleverantörer för tryck-, webbhotell, domänhantering, samt e-postkontotjänster.

8.2 Tredje part som Designstugan lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kontaktperson eller kund får endast använda informationen i syfte att utföra och leverera tjänst.

8.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Designstugan om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Designstugans rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8.4 Designstugan kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Designstugans leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Designstugan vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

8.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

9. Ändring av integritetspolicy

9.1 Designstugan har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Designstugan kommer att med rimlig varsel underrätta kontaktperson vid ditt företag vid ändringar av Integritetspolicyn. Om ditt företag inte godtar ändringarna har ditt företag rätt att säga upp samarbetet med Designstugan innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Företaget säger upp samarbetet genom att kontakta Designstugan.

10. Skyddet av dina personuppgifter

10.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar kontaktpersoners personuppgifter till oss. Designstugan har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dessa personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunders kontaktpersoner genom behörighetsstyrning och brandvägg.

11. Dina rättigheter

11.1 Designstugan ansvarar för att kontaktpersoners och kunders personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

11.2 Designstugan kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

11.3 Du som kund har rätt att av begära

 1. Tillgång till personuppgifter för era kontaktpersoner. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dessa personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och era kontaktpersoner, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina kontaktpersoners personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar dessa kontaktpersoner.
 3. Radering av kontaktpersoners personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dessa personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dessa personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att era kontaktpersoners personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dessa uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 11.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

11.4 Designstugan kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 11.3.a ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

11.7 Om du inte vill att vi behandlar dina kontaktpersoners personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett e-post till info@designstugan.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

11.8 Du har rätt att rapportera eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

12. Cookies

12.1 När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookie Policy.

13. Kontaktinformation

13.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina kontaktpersoners personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Designstugan i Trosa
Bråtagatan 6N
619 33 Trosa
info@designstugan.se